Veel ondernemers zijn gehuwd met huwelijkse voorwaarden, waarbij wordt gekozen voor een regeling die uitgaat van uitsluiting van gemeenschap van goederen. Op deze manier houdt ieder van de echtgenoten zijn vermogen ook daadwerkelijk privé zodat bij een eventueel faillissement van de één het vermogen van de ander beter beschermd is. Ook bij een echtscheiding is duidelijk wat van een ieder is.

Periodiek verrekenbeding

In circa de helft van de huwelijkse voorwaarden is een periodiek verrekenbeding opgenomen. Met een periodiek verrekenbeding zijn de echtgenoten verplicht om ieder jaar de overgespaarde inkomsten samen te delen. Overgespaard inkomen is het deel van het inkomen dat overblijft nadat de kosten van de huishouding zijn betaald. Bij het uitvoeren van het periodieke verrekenbeding is het van essentieel belang dat duidelijk omschreven is wat onder het begrip inkomen moet worden verstaan. De omvang van het inkomen bepaalt namelijk in belangrijke mate de hoogte van de verrekening. Juist bij ondernemers is het lang niet altijd duidelijk wat inkomen is. Uw adviseur is bij uitstek geschikt om kritisch mee te kijken naar de omschrijving van het inkomensbegrip: kunnen de echtgenoten daar voldoende mee uit de voeten en is er geen ruimte voor discussie?

Risico: verrekenen van de waardevermeerdering!

Er zijn maar weinig echtgenoten die daadwerkelijk jaarlijks uitvoering geven aan hun periodiek verrekenbeding. De notaris die het periodiek verrekenbeding adviseert en optekent in de akte, ziet de echtgenoten doorgaans daarna niet meer en houdt de jaarlijkse verrekening niet voor hen bij. Bij een echtscheiding wordt vaak duidelijk wat het gevolg is van jarenlang stilzitten: het vermogen dat op het moment van indienen van het echtscheidingsverzoek aanwezig is, wordt geacht te zijn gevormd door de (her)belegging van overgespaarde inkomsten en de waarde daarvan moet tussen de echtgenoten gedeeld worden. Zo kan het zijn dat bij echtscheiding een echtgenoot met een onderneming de helft van de waarde van de onderneming moet uitbetalen aan zijn ex-echtgenote omdat de echtgenoten tijdens het huwelijk nooit uitvoering hebben gegeven aan hun periodiek verrekenbeding. Overigens kan een echtgenoot tegenbewijs leveren door bijvoorbeeld aan te tonen dat een goed al bestond voorafgaande het huwelijk en nooit een (her)belegging is geweest van overgespaarde inkomsten.

Wijzigen huwelijkse voorwaarden per 01-01-2012 veel eenvoudiger!

Vanaf 01-01-2012 kunt u de huwelijkse voorwaarden eenvoudiger wijzigen. U hoeft deze wijziging niet meer ter goedkeuring voor te leggen aan de Rechtbank. Wel dient u voor wijzigingen naar de notaris te gaan.

Bent u onder huwelijkse voorwaarden gehuwd en heeft u hieromtrent nooit iets vastgelegd, dan wordt het hoog tijd actie te ondernemen. Wij kunnen u assisteren bij het opstellen van de periodieke verrekening. Wilt u uw voorwaarden wijzigen, ook dan wordt het hoog tijd actie te ondernemen. Surplus helpt u hierbij graag.

Meer weten?

Raadpleeg de kennisbank van Surplus voor meer tips of neem direct contact met mij op voor advies; uw vraag is welkom!

Met vriendelijke groet,

Toine Kuijten